12 + 13 Μαρτίου Δημοτικό Χώρας Κλειστό

12 + 13 Μαρτίου Δημοτικό Χώρας Κλειστό

 

Συνεχίζονται οι διακοπές για τους μικρούς μαθητές του δημοτικού Χώρας εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επισκευής στο σχολείο.

Αριθ. Αποφ. Δημάρχου: 80η2019 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Ο Δήμαρχος Άνδρου,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α ́] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ αριθμ.10/2019 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Δήμου Άνδρου, σχετικά με την λειτουργία του Δ.Σ. Χώρας Άνδρου.
3. Την ανάγκη συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών.
4.Την ανάγκη ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.
Αποφασίζει
Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου, την Τρίτη, Τετάρτη 12 και 13 Μαρτίου 2019, λόγω της ανάγκης συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών, στην παλαιά πτέρυγα και ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ

 

Πηγή : andriakipress.gr