Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Τήνου

Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Τήνου

 

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και εισηγούμενη το παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’), με τα οποία ορίζονται τα εξής:

«Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α’ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει.»

Συνεχίζοντας την εισήγησή της η κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

Ως κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες νοούνται οι ανάγκες εκείνες που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή περιορισμένη χρονική διάρκεια και οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, τα οποία εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητος των Ο.Τ.Α. και απαιτούν άμεση και πρόσθετη της συνήθους στελέχωση των οικείων υπηρεσιών προς αντιμετώπιση αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού κρίνεται επιτακτική, καθώς οι μόνιμοι υπάλληλοι που στελεχώνουν τις υπηρεσίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενόψει της περιόδου του Πάσχα (το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας, μειώθηκε κατά δύο (2) θέσεις εργατών καθαριότητας ενώ ένας (1) Οδηγός βρίσκεται σε εννεάμηνα άδεια ανατροφής τέκνου), κατά την οποία η τουριστική κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της αθρόας προσέλευσης χιλιάδων επισκεπτών που διαμένουν σε ιδιόκτητες οικίες ή ενοικιαζόμενα δωμάτια- ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα την έντονη αύξηση των αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας, η Πρόεδρος πρότεινε:

Α. Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το έτος 2019 κατά αριθμό ατόμων και ειδικοτήτων, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Β. Η δαπάνη για τις αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6041 «Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» με το ποσό των 15.800,00 € και τον Κ.Α. 20.6054 «Εργοδοτικές εισφορές» με το ποσό των 4.950,00 €.

Γ. Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Πηγή : tinostoday.gr